M.kir. „Bo1yai János” honvéd műszaki akadémia.

1.106./850.szám.

gt.-1944.

KÖRLEVLÉL AZ AKADÉMIKUSOK HOZZÁTARTOZÓIHOZ

Az alábbiakban közlöm az akad. nevelésének legfontosabb elveit és tapasztalatait valamint a gazdászatköziazgatási- rendelkezéseket, melyek ismerete a szülők /:hozzátartozók:/ számára okvetlenül szükséges:

l./ Nevelési irány.

Az akadémia minden törekvése arra irányul, hogy gondjaira bízott akadémikusokból a m.kir. honvédségnek és a magyar Hazának önfeláldozó, feltétlenül kötelességtudó, minden körülmények között egyenes, szerény életmódhoz szokott, jövendő hivatásáért rajongó, fáradalmakat könnyen bíró, lovagias gondolkodású, ízig—vérig harcos magyar tiszteket neveljen. Az akadémia tehát egyik fő céljának a nevelést és jellemerősítést tartja, mert meg van győződve arról, hogy ezek a legjobb segítőtársai a kiképzésnek és a tanításnak is.

Okvetlenül szükséges tehát, hogy az akadémikusok a családi környezetben is arról győződjenek meg, hogy az akadémia nevelési módszereit és eszközeit a családi tűzhelynél is tiszteletben tartják és azokhoz otthon is mindenben alkalmazkodnak.

2./Az akadémia hírneve.

Az akadémiát és annak neveltjeit a magyar hazafias és előkelő társadalom szertettel zárja szívébe. Ezt elértük sok év következetes és céltudatos munkájával. Az akadémia parancsnokság mindent megtesz, hogy az akadémia magas színvonala le ne szállíttassék. Ezért tárgyilagos szigorral ellenőrzi neveltjeinek tanulmányi, fegyelmi és erkölcsi magtartását. Ennek a magas színvonalnak, az akadémikus becsületnek és jóhírnévnek fenntartása érdekében könyörtelenül bocsájtja el neveléséből azokat, akik az akadémia céljainak nem felelnek meg.

3/ Magyar név.

Arra kérek minden magyar szülőt, akinek idegen hangzású neve van, ha felfogásával összeegyeztethető, lehetőleg magyarosíttassa meg a fia nevét. bár nem fér kétség ahhoz, hogy idegen névvel is jó hazafi lehet valaki, de kívánatos, hogy egy m.kir. Honvédtisztnek magyar neve legyen. Ez a kérelem nem kényszer, a magyarosítást a szülők belátására bízom.

4./Nemesség igazolása.

Igazolás és belügyminiszteri e1ismerés nélkül akadémikus még névjegyére sem nyomathatja előnevét vagy címerét.

Ha a szülő akadémikus fiának nemességét igazoltatni óhajtja és p1. csak olyan nemesi bizonyítványa van, amely valamikor a szépapja részére állitatott ki, ez nem elégséges, hanem a leszármazónak külön is kell nemességét igazolnia, törvényes leszármazását bizonyító hites okmányok beterjesztése mellett.

Amennyiben a család ősei gondot fordítottak nemesi mivoltuk fenntartására és így a család nemessége közismert, akkor a vármegyei levéltár alapján az alispán; is kiállít bizonyítványt, igazolva az utolsó ízig való leszármazási adatok hitelességét.

A belügyminiszter csak így ismeri el a nemességet és csak ezúton használhatják azt az akadémikusok.

5./ Szülők érdeklődése.

Kívánatos, hogy a szülők /:hozzátartozók:/ időnként személyesen érdeklődjenek az alosztályparancsnokságoknál az akadémikusok iránt. Az alosztályparancsnok az, kinek a kezébe futnak össze az akadémikusokra vonatkozó összes adatok. Az osztálytiszteken kívül ő ismeri meg legjobban az akadémikus lelkivilágát s így elsősorban ő hivatott az akadémikus ügyes-bajos dolgában intézkedni. A kölcsönös tájékoztatás, ami ilyenkor létrejön, csak hasznára lehet a nevelés ügyének és elejét veheti olyan káros következményeknek vagy meglepetéseknek, melyeket idejében való érdeklődéssel, vagy tájékoztatással meg lehetett volna akadályozni.

Az akadémia és alosztályparancsnokságok minden szerdán 10 h és 12 h között a hozzátartozók rendelkezésére állanak.

Viszont egyes beosztott tisztekkel és tanárokkal való közvetlen kapcsolatok keresése és létesítése nem kívánatos és ezért kerülendő.

A telefonérdeklődést vagy egyes akadémikusok telefonhoz hívását — érthető okokból — mellőzni kérem.

A parancsnokság sokszor kerülhet olyan helyzetbe, hagy szülővel /:hozzátartozóval:/ sürgősen és közvetlenül keresse az érintkezést. Ez sokszor akadályba ütközik, mert a legtöbb akadémikus szülei /: hozzátartozói:/ vidéken laknak. Ezért az akadémikusok érdekében elkerülhetetlenül szükséges, hogy minden vidéken lakó szülő /:hozzátartozó:/ egy olyan Budapesten lakó egyént /:testvért, rokont vagy család jóbarátját:/ nevezzen meg, aki sürgős esetekben a szülőt /:hozzátartozót:/ képviselheti.

Ennek nevét’, ál1ását és lakcímét az akadémia parancsnoksággal közölni kérem.

6/ Ruházat, felszerelés, ellátás.

Az akadémikusok minden szükségleti cikket megkapnak az akadémián. Élelmezésük mind minőség, mind mennyiség tekintetében semmiféle pótlásra nem szorul. Élelmiszer csomagok küldése tehát nem kívánatos. Csomagok, levelek, üzenetek átvételére és kézbesítésére a kapusok felkérését mellőzni kérem. A kapusnak ily kérelem teljesítése ti1os.

Az akadémikusi ruházat az előírásoknak megfelelő, a honvédelmi igazgatás által központilag biztosított félfinom szövetanyagból készült. Gondom van rá hogy a ruházat kinek - kinek testére legyen illesztve. Felesleges tehát saját ruha készítése.

A kincstár nagy áldozatkészsége által rendelkezésre bocsátott ruházati, tanszer, felszerelési, fegyverzeti cikkek szándékos vagy gondatlanságból eredő megrongálása vagy időelőtti elhasználása, az okozott kár megtérítésén kívül még a legszigorúbb fegyelmi eljárást is maga után vonja.

Az okozott kárt vagy veszteséget – ruházat, felszerelési tárgy telje értékében 15 % kezelési költség hozzászámításával együtt a szü1ő /:hozzátartozó:/ köteles a kincstárnak megtéríteni.

A szülők /:hozzátartozók:/ lakásán az akadémikusok – a szabadság időn kívül – semmiféle kincstári ruházati és felszerelési cikket nem tarthatnak és kincstári fehérneműt odahaza nem mosathatnak.

Köztudomású, hogy egy nyelvet iskolapadban nem lehet tökéletesen elsajátítani. Ezért szükségesnek tartom jó előre felhívni a szülők és hozzátartozók- figyelmét arra, hogy ezen fontos, a katonai életpályára nagy befolyással bíró kérdéssel már most foglalkoznak és az akadémiának a nyelvek elsajátítása és a nyelvtudás kimélyítése érdekében segítőkezet nyújtsanak.

Részünkről a legfontosabb a német nyelv tökéletes tudása és e mel1ett valamely kisebbségi nyelv /:román, ruszin, tót, szerb.:/ ismerete. Aki a nemet nyelvet tökéletesen uralja, olasz vagy francia nyelvet tanulhat.

8./ Politizálás.

Az akadémikusoknak a politizálás teljesen felesleges és szigorúan tilos. Politikai vitatkozásba bocsátkozniuk, politikai meggyőzésüket fejtegetniök, politikai természeti gyűléseken vagy- előadásokon résztvenniök nem szabad. Utasítva vannak, hogy még a látszatát is kerüljék annak, mintha szavaiknak ilyen értelmezést lehetne adni. Ezt követeli a m.kir. honvédség szelleme és írják ezt elő a honvédségre vonatkozó szabályok. Ezen szabályok megszegése az illető akadémikus elbocsátását vonja maga után.

Az tehát, aki az akadémikust helyte1enül befolyásolja, súlyos felelősséget vesz magára.

9./ Kritikák gyakorlása.

Előfordul. hogy a szülők /: hozzátartozók:/ az akadémikus kritikájának hitelt adnak és ebből az akadémiai ellátásra és nevelésre helytelen következetést vonnak le. Az akadémikust elégedetlenségben támogatják, ahelyett, hogy mérsékletre józan gondolkodásmódra bírnák, vagy idejekorán a parancsnokságnál érdeklődnének az ügy mibenléte felöl. Ez végtelenül megnehezíti a nevelőmunkát. Ezért felkérem a szülőket /:hozzátartozókat:/, hogy idejében való érdeklődéssel győződjenek meg az ilyen panaszok mibenlétéről, mert ezek úgyszólván minden esetben az akadémikus hibájából erednek és oknélküliek.

10./ Csapattest vá1asztása.

A parancsnokságot a III.évfo1yamot végzett akadémikusoknak a csapattesthez való beosztásáná1 elsősorban a szolgálat érdeke vezérli. A szolgálat érdeke pedig megköveteli, hogy a legkisebb helyőrségbe ép úgy kerüljenek évről—évre kivá1ló tisztek, mint Budapestre vagy más nagyobb városba. Egyébként a beosztás az akadémián a 3 évi szorgalom és munka alapján elért rangsor szerint történik. Bajtársiatlanságnak tartjuk tehát, ha a rosszabb eredményt elért akadémikusok a szülők vagy magas pártfogók révén akarják az érdemesebb akadémikus társukat egy jobb helyőrségtől elütni Ily értelmű kérelmek sem pártfogók révén, sem közvetlenül nem terjeszthetők elő.

Úgy szintén nem kérelmezhető az akadémián be1ü1 a fegyvernemcsere sem. A HM Ur rendelete szerint azon akadémikusokat, akik fegyvernemükkel nincsenek megelégedve elbocsátásra kell javaslatba hozni.

11./ Protekció.

Felhívom a szülők /:hozzátartozók:/ figyelmét arra, hogy minden protekció igénybevétele csak megnehezíti a parancsnokság helyzetét abban a törekvésében, hogy igazságosan járjon el.

Minden akadémikusnak még itt az akadémiai nevelés során tudatára kell ébrednie annak, hogy egy olyan intézmény kötelékébe készül lépni, ahol. az érvényesülésnek egyedül a képességek a hajlamok, a rátermettség és az egyéni értékek képezi az alapját

A parancsnokság készséggel hallgatja meg minden szülő bármily természetű kérését vagy kívánságát és készséggel teljesíti is azt, ha .azok az elvi szempontokkal a méltányossággal, az igazságossággal és a nagy ügy érdekével összeegyeztethetők. Nagy befolyású pártlogók igénybevétele azonban teljesen felesleges, hiszem,- hogy ezzel a hozzátartozók nem s élnek.

12./ Látogatások.

Az akadémikusok látogatása csakis a látogató szobában van megengedve. Jó időben az akadémia házi gyakorlóterét körülvevő úton tartózkodhatnak a látogatók. Látogatási idő csütörtökön 18—19 h—íg., vasárnap 14 h — 18 h—ig. Az intézeti kórházán lévők látogatása naponta 14—15 h—ig.

Rendkívüli látogatásra egészen kivételes esetben a pság. /:ügy.tiszt:/ adhat engedélyt.

Nem engedhető meg, hogy fiatal leányok, még ha az akadémikus hozzátartozója is, látogatás vagy más címen egyedül jöjjenek az akadémiára. Ilyen látogatásokat már a külső kapunál visszautasítunk.

13./ Szabadság, kimenő.

Az akadémia nevelési elveivel és az oktatás rendjével nem fér össze, hogy különösen méltánylandó ok nélkül az akadémikusok a tanítási, foglalkozási időben szabadságot, kimenőengedélyt, vagy éjjeli kimaradást kapjanak. Az ilyen természetű kéréseknél az akadémikus kérelmének indokait minden egyes esetben igazolni tartozik.

A fenyítetlen akadémikusok egyébként vasár- és ünnepnapokon éjfélig tartó kimaradást, ezenkívül az I. évfolyambeliek heti egy a II. évfolyambeliek heti kettő, a III. évfolyambeliek heti három napon részesülhetnek 22 óráig tartó kimenőkedvezményben.

A mai időik nem a alkalmasak a mulatozásra. E téren a katonáknak ke11 elsősorban jó példával előljárni. Ezért a fent jelzett kimaradásokon kívül farsangkor is csak igen csekély számban fogok hosszabb kimaradást engedélyezni.

14./ Társadalmi érintkezés.

Az akadémiai nevelés fontosabb elveinek egyike, hogy az akadémikus most is csak o1yan körökkel tartson fenn társadalmi érintkezést, amelyek a tiszt társadalmi állásának megfelelnek. Ennek ellenére még mindig előfordul, hogy egyes akadémikusok szórványosan olyan körökben mozognak amelyek sem társadalmi, sem pedig szellemi, vagy erkölcsi szintvonal tekintetében a kívánt körülményeknek nem felelnek meg. Ilyenek elsősorban a „lenézett foglalkozásúak”. Különösen szabadon gondolkodik e tekintetben a fiatalember akkor, ha nőről van szó, mert ennek társasága könnyen feledteti az illető származását és környezetét. Fontos, hogy az akadémikust társaságának megválasztásában a szülők /:hozzátartozók:/ ép o1y következetességgel befolyásolják, mint maga a parancsnokság.

Ehhez megvilágításul csak annyit fűzök hozzá, hogy még a legegyszerűbb testi munka sem tekinthető “lenézett” foglalkozásnak, ha az egyébként tisztességes célokat szolgál.

A “lenézett” foglalkozásúak fogalomkörébe az, erkölcstelen üzemek tulajdonosai, ilyen üzemek tagjai a homályos és alkalmi életlehetőségek alapján álló egyének tartoznak és ide kell sorolni a munkakerülőket és a zsidókat is.

15./ Korai házasságok.

Tapasztaltuk a múltban, hogy egyes akadémikusok már az akadémiai nevelés ideje alatt - nem egy esetben szülői beleegyezéssel - titokban eljegyezték magukat és az akadémia elvégzése után kivételes nősülési engedélyt szerezve megnősültek. De sajnos arról is tudomásunk van, hogy 1-2 évvel ezelőtt felavatott fiatal tiszt az ilyen hamarosan kötött házasságát már azóta fel is bontotta.

Amennyiben az akadémikus eljegyzése a parancsnokság tudomására jut, a nevelésből való elbocsátásra hozom javaslatba.

Kérem a szülőket, hogy az akadémiát, nevelő- és felvilágosító munkájában támogatni szíveskedjenek és a maguk részéről is oda hassanak, hogy a túl korai házasságkötésnek gondolata már csirájában elfojtassék.

16./ Fenyítések.

A fegyelem és belrend ellen vétő akadémikusok a nevelés szolgálatába állított hatalom folytán esetenként fenyítést kapnak.

Apró rendellenességeket jószóval, figyelmeztetéssel és kisebb rendi fenyítések kiszabásával az alosztályparancsnokok intéznek el.

Az akadémia parancsnok elé azok kerülnek, akiknél a többszörös ráhatás, oktatás és nevelés eredménytelennek bizonyult. Az ilyen akadémikusok a rendi fenyítés mellett „figyelmeztetésben”, súlyosabb esetben „megrovásban” részesülnek.

A megrovás a legsúlyosabb, még utolsó fenyítés. Amennyiben a megrovott akadémikus — rendszerint 1, 2 vagy 3 havi megrovási időszak alatt újabb fenyítésre ad okot az akadémiából elbocsátásra kerül. A figyelmeztetést és megrovást az ok feltüntetésével a hozzátartozókkal a parancsnokság írásban közli.

A tiszta erkölcs és úri katonás jellemről,alkotott felfogás ellen vétő akadémikusokat a akadémia parancsnokság minden minden további nélkül elbocsájtja és büntetőbíróság elé állítja.

A m.kir. „Bolyai János” honvéd műszaki akadémia szervi határozvány és a szolgálati utasítás gazd.közigazgatási rendelkezéseit tudomásu1 és szigorú miheztartás végett az alábbiban közlöm:

1./ Ellátási és kiképzési költségek fedezése:

Az ellátási és kiképzési költséget részben az államkincstár részben az erre a célra létesített alapítványok jövedelme fedezi.

Ehhez képest az akadémián évről - évre betölthetők

a./ teljesen díjmentes államköltséges és

b./ alapítványi helyek.

Az államköltséges akadémikusok ellátási és kiképzési költségei az államkincstár fedezi, a tandíjat azonban a hozzátartozó köte1es megfizetni. Ugyancsak a hozzátartozókat terheli egyes apró ruházati felszerelési, tisztasági és tansegédleti tárgyak beszerzésének, valamint az akadémikusok zsebpénzzel való ellátásának kötelezettsége is.

Az államköltséges helyen levő akadémikusok díjmentesen kapják az ellátást, ruházatot, fegyverzetet, elhelyezést, fűtést, világítást, mosatást és tansegédleteket.

Az alapítványi helyen levő akadémikusok költségeinek fedezésére az e célra létesített alapítványok jövedelme szolgál.

Mindazok az anyagi kötelezettségek azonban, amelyeket az államköltséges helyen lévő akadémikusok hozzátartozóinak kell viselniük /:tandíj, apró felszerelési, stb., tárgyak, zsebpénz:/ az alapítványi helyen levő akadémikusok hozzátartozóit is terhelik.

2./ Tandíj.

A tandíj összegét évenként a m.kir, Honvédelmi Miniszter Úr állapítja meg.

A tandíjat minden tanév elején október hó 1.-én kell befizetni a m.kir. „Bolyai János” honvéd műszaki akadémia átalánypénztára 178.227 számú csekkszámlájára Budapest, u.n bianqo befizetési lapok felhasználásával. A befizetési lap szelvényén az összeg rendeltetését, az akadémikusok nevét és évfolyamát mindenkor fel kell tüntetni. A tandíj az 1944 - 45 tanévre 90 pengő, melynek összegét a Honvédelmi Miniszter esetleg megváltoztathatja.

Az alábbi csoportokhoz tartozó államköltséges akadémikusok /:jelöltek:/ a tandíj felét fizetik:

1./ Akinek atyja a m.kir. honvédség tényleges állományú vagy nem tényleges állományú, volt hivatásos és végül rokkantsági ellátásban részesülő tisztje, lelkésze vagy tisztviselője, /:a m.kir. csendőrség, határőrség, folyamőrség, koronaőrség és a képviselőházi őrséghez tartozó személyek, továbbá a volt m.kir. nemzeti és cs.kir. közös hadsereg, valamint a haditengerészet magyar honossággal bíró nyugállományú, vagy rokkantsági ellátásban lévő volt hivatásos tisztjei, katonai lelkészei, katonai tisztviselői, a m.kir. honvédség harcoló állású egyéneivel egyenlő elbírálás alá esnek:/;

2./ Akinek magyar állampolgár atyja, mint tiszt, katonai lelkész vagy katonai tisztviselő a tartalékban, a szolgálaton kívüli viszonyban vagy pedig mint népfelkelő tiszt /:tisztviselő:/ legalább összesen tíz éven át tényleges katonai szolgálatot teljesített;

3./ legalább 10 év óta szolgáló, vagy nyugdíjazott udvari és állami tisztviselő;

4./ legalább 10 év óta szolgáló, vagy nyugdíjazott törvényhatósági tisztviselő;

5 / legalább 10 év óta szolgáló, vagy nyugdíjazott más köztisztviselő;

Az államköltséges helyre felvett akadémikusok tandíja indokolt esetben az akadémia parancsnokság engedélye alapján október 3. és április hó 1-én, két részletben fizethető. Az erre vonatkozó indokolt kérelmet október hó 1-ig az akadémia parancsnokságához kell beterjeszteni. Ily kérelmek beterjesztése esetén a tandíj első fele október hó 3-ig a másik fele április hó1-ig fizetendő be.

Tandíjak elengedése ügyében esetleg előterjesztett és a m.kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz címzett kérelmeket minden év október hó 15-ig az akadémia parancsnokságához kell beküldeni s ez alkalommal hatósági bizonyítvánnyal igazolni kell jövedelmi vagy vagyoni és családi állapotot, a még ellátatlan gyermekek számát, életkorát és azt a tényt, hogy a gyermekek közül kik élveznek más esetleg államköltséges ellátást, végül a kérvényekben felsorolt esetleges indokokat.

Vagyontalan és szegénysorsú hadiárvák, hadigyámoltak és teljes árvaságra jutott vagyontalan ifjak tandíjmentesek.

3./ Apróbb felszerelési tárgyak szolgáltatása

Az akadémiára való bevonuláskor minden növendék, aki a pályázat alapján újonnan lett az intézetbe felvéve a következő cikkeket köteles magával hozni:

I. Fehérnemű kiegészítő cikkek

6 drb. törülköző,

12 drb. zsebkendő,

6 pár rövid harisnya,

1 db. úszónadrág,

1 db. nadrágtartó,

1 pár harisnyatartó.

II. Aprólékos kéziszerek /:utikészlet:/

1 db. vászontok vagy doboz a kéziszerek részére,

 

1 db. kézitükör,

1 db. hajkefe,

1 db. sűrű fésű,

1 db. ritka fésű,

1 db. mosdószappan,

1 db. mosdószappantartó,

1 db. fogkefe,

1 db. fogkefe-tartó,

1 db. ivópohár /:lapos:/,

1 db. fogmosó-pohár,

1 db. körömolló,

1 db. körömreszelő,

1 db. ruhakefe,

1 db. cipőfényesítő-kefe

1 db. cipőbekenő-kefe,

1 db. cipősárkefe,

1 dob. cipőkrém,

1 készlet varróeszköz,

1 tubus fogkrém,

1 üveg szájvíz.

 

III. Egyéb cikkek

1 db. utazóbőrönd kb 60x40x25 cm-es,

2 db. fénykép igazolványhoz,

2 db. lakat,

1 db. swetter, vagy téli mellény,

1 pár barna bőrkesztyű béle1t,

1 pár barna bőrkesztyű béleletlen,

1 pár. barna kötöttkesztyű erős, lovagláshoz,

1 db. zsák. szennyes részére,

1 pár házicipő /:papucs:/,

2 db. hosszú fekete cipőfüző.

IV. Torna felszerelés

1 készlet tornához edző ruha,

1 pár futócipő,

.1 pár tornacipő fekete,

V. Sport felszerelés

1 pár sífelszerelést kiegészítő gyapjú harisnya /:sötétzöld v. sötétszürke:/

1 pár sífelszerelést kiegészítő egyujjas kesztyű,

1 pár sífelszerelést kiegészítő fülvédő

1 pár korcsolya esetleg cipővel,

1 db. teniszütő,

2 db. labda,

2 db. ing /:tenisz:/.

Az i., II., III. és IV. alatt felsorolt cikkek lehetnek használt állapotúak is, azonban—. jó karban levőnek kell lenniük.

Az egyes tárgyak szolgáltatását - indokolt írásbeli kérelem alapján - vagyontalan és szegénysorsú hadiárva vagy hadigyámolt valamint teljesen árva és teljesen szegénysorsú növendék részére az intézet parancsnoksága elengedheti.

A szülők /hozzátartozók:/ által szolgáltatott cikkek magántulajdont képeznek. Ezeknek a cikkeknek az intézeti év alatti pótlása a növendék hozzátartozóinak kötelessége.

Az V. alatt felsorolt cikkeknek az első bevonulás alkalmával megléte ‘nem kőtelező azonban kívánatos, hogy ezeket a cikkeket a növendék hozzátartozói fokozatosan beszerezzék.

Az alsóbb fokú képző és nevelő intézetből fellépő akadémikusok és növendékek által a régi intézetből magukkal hozott ilyen cikkek pótlása is értelemszerűen kiegészítendő. Ennek kiegészítése a hozzátartozók kötelessége.

4./ Zsebpénz.

A hozzátartozókat terheli az akadémikusok zsebpénzzel va1ó ellátása is

Ennek kimérete:

I. évf…………………….25 P

II. évf……………………25 P

III. évf…………………..30 P

Kincstári zsebpénz csak teljesen árva és szegény akadémikus részére engedélyezhető, kinek hozzátartozói /:gyámja:/ is igazoltan szegények.

Az erre vonatkozó kérelmeket október hó 15.-ig kell az akadémia parancsnoksága elé terjeszteni.

Minden itt felsorolt kedvezményt, melyet a hozzátartozók /:gyámok:/ igénybe óhajtanak venni, külön — külön kérvényezzék s a kérvényben felhozott indokaikat kérvényenként külön — külön hatósági bizonyítvánnyal és esetleg egyéb hivatalos okmánnyal kimerítően igazolják.

A kért kedvezmények elnyeréséhez az általánosan ismert nehéz gazdasági és megélhetési viszonyok alapul nem szolgálhatnak.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a megállapított havi összegnél nagyobb zsebpénzt még dugva se adjanak,. mert egyrészt a kevésbé módos akadémikusok és növendékek tudomására jut és káros visszahatást szül, másrészt könnyelmű költekezésre készteti az abban részesülőt, ami későbbi életpályán megbosszulja magát.

5./ Akadémikus jelöltek utazási költsége.

Felvételi vizsgára behívott akadémikus jelöltek utazási és egyéb költségeit az akadémikus jelöltek hozzátartozói viselik.

6/ Végül az akadémikusok hozzátartozóinak /:gyámjának:/ figyelmét különösen felhívom arra, hogy a jelen körlevélben felsorolt kedvezmények elnyerésére szolgáló kérelmeket

a./ csakis az akadémia parancsnoksághoz nyújtsák be,

b./ a közölt határidőket feltétlenül tartsák be mert az elkésve érkezett hiányosan felszerelt vagy netán a tanév alatt beadott kérelmüket a m.kir. Honvédelmi Miniszter Úr rendelete értelmében el kell utasítanom.

c/ Fizetési kötelezettségüknek pontosan legkésőbb minden év május hó 1.-ig feleljenek meg mert annak elmulasztása esetén a peres folyamatba való tétele mellett:

1./ a III. évfolyambeli akadémikus nem kerül felavatásra,

2/ II. évfolyambeli akadémikus a következő tanévre nem vehető fel, s ha az elmúlt évi tartozását november hó 1.-ig nem téríti meg, elbocsájtjuk.

Az 1944./45.tanév folyamán tandíjra engedélyezett részlet fizetési kedvezmény az 1945./46. tanévre nem bír érvénnyel.

Minden fizetés alkalmával az összeg rendeltetését, az akadémikus nevét, évfolyamát a befizetési lapon fel kell tüntetni, mert ennek hiányában az összeget nem lehet rendeltetése szerint elkönyvelni és ez sok felesleges levelezésre ad okot.

A posta-utalványon beküldött összegeket minden esetben a feladó címére visszaküldjük.

Nagy Gábor vezérőrnagy

akadémia parancsnok.